توضيحات:

- يك روش عمل آوري فيزيكي با متخلخل كردن و بيشتر كردن سطح گوشت و در نتيجه افزايش سطح پروتئين و ايجاد فاصله بين آنها

- يك روش مناسب براي گوشتهاي اسلايس شده

- داراي انواع غلطكهاي سوزني , غلطكهاي ساطوري كننده , غلطكهايي براي فشردن و تخت کردن  و غلطكهاي نرم كننده

 

 

مدلهای دستگاه

MPM 35

MPM 41

MPM 61

عرض رولها

350 mm

410 mm

610 mm

قدرت موتور

1.8 kw

2 x 1.5 kw

2 x 1.5 kw

فضای بین رولها

2-80 mm

3-80 mm

3-80 mm

 

 

 

 

Powered By : Faranet